Dr. Rafał Quirini–Poplawski

 

Jagiellonian University Krakow

 

Curriculum vitae
 

Born 1972 in Kraków; MA (art history), Jagiellonian University, 1996; Phd (Humanities in the knowledge on art), Jagiellonian University, 2005; Assistant (2002–2008) and assistant professor (2008–present) in the Chair of Medieval Art History in the Institute of Art History at the Jagiellonian University. Fellow of the Lanckoroński Foundation in Venice (1995) and Rome (2004), Stefan Batory Foundation in Oxford (1996), the "Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Grant" (1997–1998), of the TEMPUS Programme in Turin (1998) and CEEPUS in Budapest (1999).

From 1992 to 2002 he participated in the action of the documentation of Roman Catholic churches in Ukraine, being its co–originator and co–organizer. From 1997 member of the editorial board of the magazine "Artibus et Historiae. An Art Anthology”. From 2009 Vice President of the Krakow Branch of the Association of Art Historians in Poland. Participant of several international and national scholar conferences and author of 80 publications, including two books, scientific papers and numerous inventory studies of churches in Ukraine.
Wichtigste Publikationen:
Ancora una glossa sul cosidetto Torso di Barletta, in: Medioevo: I Modelli. Atti del Convegno internazionale di studi, 27 settembre – 1˚ ottobre 1999, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, Milano 2002, S. 381–391;
D. Quirini–Popławska, R. Quirini–Popławski, Occidentalizzazione dell’area del bacino del Mar Nero nel tardo medioevo, in: Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. II (2006), S. 239–285;
Jeszcze jeden głos na temat sygnatury na fasadzie kościoła OO. Cystersów w Wąchocku [One More Opinion on the Signature on Facade of the Cistercian Church in Wąchock], in: Modus. Prace z historii sztuki, VII (2006), S. 59–81;

Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej [Preromanesque and Romanesque Sculture in Poland and Italian Art], Kraków 2006. 5. Influsso italiano sulla scultura romanica in Polonia: diretto o indiretto?, Viterbo 2007 (=Quaderni del CESPoM, 8);

Pera–Galata. Etapy rozwoju urbanistycznego 'Nowej Genui' [Pera–Galata. The Stages of the Urban Development of New Genoa], in: Portolana. Studia Mediterranea, vol. III: Mare Apertum. Przepływ idei, ludzi i rzeczy w świecie śródziemnomorskim [Mare Apertum. The Flow of Ideas, People and Things in the Mediterranean World], ed. Danuta Quirini–Popławska, Kraków 2007, S. 195–213;

L'arte in Polonia e l'arte polacca. I cambiamenti degli orizzonti della ricerca scientifica nella storia dell'arte polacca dopo il 1989, in: L’Europa centro orientale e la storiografia post 1989. Mutamenti linguistici, storici e transizione socio–politica. Atti del Colloquio Internazionale (Montefiascone 7–9 giugno 2007), a cura di Gaetano Platania, Viterbo 2008 (CESPoM, 15), S. 277–295;

O śladach genueńskiej obecności na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego w XIII–XIV w. Ruiny zamku w Enisali w Dobrudży [On the Traces of the Genoese Presence on the Western Coast of the Black Sea in the 13th – 14th Centuries. The Ruins of the Castle in Enisala in Dobruja”], in: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, XVI: Ludzie i idee ponad granicami [People and Ideas across the Borders], ed. Ilona Czamańska, Witold Szulc, Poznań 2009, S. 103–116;

Codex Latinus Parisinus 7239 jako źródło do badań nad późnośredniowieczną architekturą wojskową wschodnich Bałkanów [Codex Latinus Parisinus 7239 as a Source for the Study of Late Medieval Military Architecture of the Eastern Balkans], in: Visibilia et Invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej–Naliwajek ['Visibilia et Invisibilia' in the Art of the Middle Ages. Scientific Session Dedicated to the Memory of Professor Kinga Szczepkowska–Naliwajek], Warszawa 2009, S. 95–108;

Genueńscy budowniczowie w średniowiecznej Mołdawii? [Genoese Builders in Medieval Moldavia?], in: Portolana. Studia Mediterranea, t. IV: Mare inclitum. Oddziaływanie cywilizacji śródziemnomorskiej [Mare inclitum. The Impact of the Mediterranean Civilization], ed. Danuta Quirini–Popławska, Kraków 2009, S. 83–92;

Tamga. Tatarski symbol w genueńskiej Kaffie [Tamga. Tatar Symbol in the Genoese Caffa], in: Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia [Book in Honor of Late Rev. Prof. Dr Hab. Zdzisław Kliś], ed. Jacek Urban, Andrzej Witko, Kraków 2012, p. 279–290;

O śladach genueńskiej obecności na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego w XIII–XV w. [On the Traces of the Genoese Presence on the Eastern Coast of the Black Sea in the 13th – 15th cent.], in: Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów [Regiones euxinum spectantes.The Cultural, Ethnic and Religious Relations throughout History], ed. Łukasz Gędłek, Tomasz Krzyżowski, Michał Michalski, Kraków 2012, S. 203–224.

Forschungsschwerpunkte:

1. Medieval art of the Black Sea Basin – currently leading a research project 'Art of the Genoese Colonies in the Black Sea Basin (1261-1475)', financed by the National Science Centre (Poland).
2. Romanesque sculpture in Poland.
3. Art of ancient Eastern Territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth, especially church art and architecture of the former Ruthenian lands (now in Ukraine).
4. Medieval art in the Mediterranean Area.